Ana Sayfa
Bursa Fotoğrafları
Bilgi Edinme
İstek,Öneri ve Şikayet
Firma Veritabanı
İnsan Kaynakları Veri Tabanı

  
 
 

*Nazilli Belediyesi
*T.C Kimlik No Sorgulama
*E-Devlet Giriş
*Resmi Gazete

Ege Bölgesi'nde Aydın İli'ne bağlı bir ilçe olan Nazilli'nin doğusunda Kuyucak, güneydoğusunda Karacasu, güneyinde Bozdoğan, güneybatısında Yenipazar, batısında Sultanhisar, kuzeyinde İzmir, kuzeydoğusunda da manisa bulunmaktadır. İlçenin kuzey kesimi Aydın Dağları, güneyi de Karıncalı Dağı ile engebelenmiştir. İlçenin orta kesimi bütünüyle Menderes Ovası'dır. Burada Büyük Menderes Ovası'na katılan küçük çaylar bulunmaktadır. İlçenin dağlık kesimleri meşe, ardıç, kızılçam ve karaçam ormanları ile kaplıdır.

Aydın il merkezine 47 km. uzaklıktadır. Yüzölçümü 664 km2 olup, 2000 Yılı genel Nüfus Sayım sonuçlarına göre; toplam nüfusu 145.963'tür.

İlçenin ekonomisi tarım, ticaret ve sanayiye dayanmaktadır. Yetiştirilen başılca bitkisel ürünler, çiğit, incir, zeytin, üzüm, pamuk, turunçgiller, arpa ve buğdaydır. Bunların yanı sıra az miktarda da olsa mısır ve yerfıstığı yetiştirilir. Tütün üretimi eski önemini kaybetmiştir. Aydın ilinin en çok incir ve üzüm yetiştirilen merkezidir. Tarımsal ürünlerin büyük bir bölümü ihraç edilmektedir. Sümerbank'ın 1937'de kurduğu Nazilli Basma Sanayii Müesseseleri dokumacılığı yörede yaygınlaştırmıştır. Bunun yanı sıra dondurma makinası fabrikaları, un fabrikaları da yörenin belli başlı sanayi kuruluşlarıdır.

Antik Çağlarda İonia bölgesinin önemli bir yerleşim alanı olan yöredeki ilk yerleşimin Lydialılar tarafından başladığı sanılmaktadır. Yöre, MÖ.600.yüzyılın ortalarında Perslerin yönetimine girmiş, MÖ.334'te Büyük İskender tarafından Makedonya Krallığı topraklarına katılmıştır. Büyük İskender'in ölümünden sonra Seleukosların, Pergamon Krallığının egemenliğine girmiştir. pergamon Kralı III.Attalos'un ölümünden sonra yöre, vasiyet yoluyla Roma İmparatorluğu'na bağlanmıştır. Selçukluların Anadolu'ya hakim olmasından sonra bölgeye Oğuzların bazı boyları yerleşmiştir. Nazilli Menteşeoğulları zamanında Bizanslılardan 1280'de alınmış, daha sonra Aydınoğulları buraya hakim olmuştur. Yıldırım Beyazıt 1390'da Aydınoğulları'ndan burayı almışsa da Ankara savaşı'ndan sonra Timur tarafından yeniden Aydınoğulları'na bırakılmıştır. Nazilli 1425'te II.Murad tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlı döneminde, bugünkü kent merkezinin bulunduğu yer, çevre köylerin alış veriş merkezi olup Pazarköy olarak tanınmıştır. Sonradan bu isim “Nazlu” ve “Nazlıköy” olmuş ve daha sonraları da Nazilli'ye dönüşmüştür.

XIX.yüzyıl sonlarında Aydın vilayetinin Aydın sancağına bağlı bir kaza olarak yönetilmiştir. Nazilli 1919'da Yunanlılar tarafından işgal edilmiş ve burada önemli bir direniş örgütü olan Nazilli Heyet-i Milliyesi kurulmuştur. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra da 1931'de Aydın'a bağlı bir İlçe olmuştur.

Nazilli, bölgenin en eski yerleşimlerinden biridir. Burada ilk yerleşim Lidyalılar’ın kurduğu Mastavra’dır. İonya kentlerinin ekonomik alanda gelişmesi ve kentin Ege ve Ön Asya ülkeleri arasındaki ticaret yolu üzerinde kurulması, Nazilli bölgesinin Antik Çağlar’da önem kazanmasını sağladı. Selçuklular’ın 1176 da Miryakefalon Savaşını kazanmasıyla , bölgeye Oğuz Boyları yerleşti. Selçuklular’ın son dönemlerinde, Muğla ili dolaylarında kurulan Menteşe ve Aydın Beylikleri yöreye egemen oldular.1831’de Nazilli, Aydın’a bağlı ilçe oldu.

Nazilli'nin Bozyurt Köyü yakınında Lydialılar tarafından kurulduğu sanılan ilçeye 3 km. uzaklıkta Mastaura kentinin sur, tiyatro, sur kemeri ve yapı kalıntıları bulunmaktadır.

İlçedeki belli başlı tarihi yapılar ise, Eski-Yeni Cami, Ağa Camisi , Koca Cami Kestane Pazarı Camisi, Yeşil Türbe, Arpaz Kalesi 'dir.

NAZİLLİ'DE TARIM
Arazi varlığı, coğrafi konumu, iklim koşullan, su kay­naklan ve toprak yapısının uygunluğu Nazilli'de tarım ürün­leri ve bitkiler açısından büyük bir çeşitlilik ve zenginlik gös­terir.
Öyle ki özel iklim koşulları gerektiren çay, muz vb. bir­kaç bitkinin dışında Türkiye'de yetişen bütün bitkiler Na­zilli'de üretilir.
TAHIL
a) Buğday: Buğday üretimi ilçemizde her geçen gün artmaktadır. Buğday üretimi ile beraber arpa ve çavdar üre­timi de devamlı bir artış göstermektedir.
Ayrıca buğday tarladan kaldırıldıktan sonra ikinci ürün olarak mı sır üretim i yapılmaktadır. 1000 hektarda 4000 ton
b) Pamuk: Nazili pamuk üretimi olarak Türkiye'de çok büyük bir potansiyele sahiptir. Tekstil sanayimizin hammad­desi ve birinci derecede dış satım ürünlerimizden olan pamuk, bölgemizde birçok ailenin geçim kaynağıdır. Nazilli'de üreti­len pamuk elyaf kalitesi açısından dünyada en kaliteli olanlarındandır.
Pamuktan üretilen elyaf, tekstil ve diğer sanayii dalla­rında kullanılmakla beraber pamuğun çekirdeğinden yağ çıkarılır, küspesinden ise hayvan yemi ol arak yararlanıl ir.
1934 yılında kurulan Nazilli Pamuk Araştırma Enstitü­sü pamuk konusunda bilimsel araştırmalar yaparak hem daha kaliteli pamuk üretilmesine hem de pamuk çekirdeği üreti­miyle verimin daha fazla olmasında büyük katkısı vardır.
Enstitünün yaptığı araştırmalar sonucunda ortaya çı­kardığı Nazilli–84, Nazilli–143, M–503 tipi pamuk üretimi ya­pılan diğer bölgelere de gönderilerek daha fazla verim alın­ması hedeflenmektedir. İlçemizde 8.300 hektarda toplam 27.350 ton pamuk üretimi yapılmaktadır.
c) Tütün: İlçemiz sınırları içinde tütün üretimi de yapılmaktadır. Ege tütünü diye de adlandırılan bu tütünler kumlu, killi, demir ve potas yüklü arazilerde yetiştirilir. İlçemizde diğer sanayii ürünlerine oranla bu üretim çok az yer tutmaktadır.
d) Zeytin: Aydın ili Türkiye'de en fazla zeytin ağacına sahip olan illerin arasındadır. İlçemizde zeytincilik özellikle dağ yamaçlarında çok miktarda yapılmasına rağmen üretim ve verim oldukça düşüktür. Bunun nedenleri sulama, gübre­leme ve budama faaliyetlerinin yeterli olmamasından kaynaklanmaktadır. Hastalık ve haşerelerle yeterli mücadele edilme­mesi develimin düşmesine neden olmaktadır.
İlçemizde en çok domat, memecik türleri yetiştirilir. Ancak son yıllarda ince kabuklu küçük çekirdekli sofralık zeytin türü olan manzalina yetiştirilmesine ağırlık verilmiştir. Sofralık zeytin az, zeytinyağı fazladır. İlçemizde 5454 hektarda 2000 ton üretim yapılmıştır.
e) Diğer sanayii bitkileri: Nazilli'de ayçiçeği, susam, patates, yerfıstığı ve kestane de yetiştirilmektedir. Özellikle Aydın ilindeki kestane üretimi Nazilli'nin yüksek kesimle­ rinde yoğunlaşmıştır. Kestane genellikle iç piyasaya Nazil­li'den gönderilmektedir. Baklagiller de üretilmekte ancak her geçen gün diğer ürünlerin ekonomik getirilerinin artması üze­rine azalmaktadır. Türkiye'nin meyankökü üretiminin % 80'i Menderes Havzasından karşılanmaktadır. Bu nedenle Meyan kökü ilçemizde çok eski zamanlardan beri üretilmektedir. Me­yan kökü kaynatılarak çok tatlı ve kıvamlı bir sıvı elde edilir. Özellikle sigara kâğıdının yapıştırılmasında, boya üretiminde ve bazı tıbbi karışımlarda kullanılır.
MEYAN KÖKÜ
Türkiye' de meyan kökü orta Anadolu hariç her bölgede çok miktarda bulunur. Ancak Büyük Menderes Havzası Tür­kiye' deki üretimin % 81' ini oluşturur. Çiğneme ve sarma tütününün işlenmesinde, şeker sana­yii ve bira benzeri içkiler yapımında kullanılan meyan balı için 1850'li yıllarda Avrupa ve İngiltere ülkelerinde büyük Pazar vardı. Köylüler meyan bitkisini tarlaları için zararlı saydıkları için İngiliz şirketlerinden Mac Andrews ve Forbes şirketi 1854 yılında Aydın' da ve Nazilli' de birer fabrika aça­rak bu bitkiyi değerlendirme yoluna gittiler.
Toprak sahipleriyle yapılan anlaşmalar gereğince, ya toprak sahipleri kendileri meyan köklerini toplayıp şirkete teslim ediyorlar ya da şirketin tuttuğu paralı işçiler çalışarak kökleri topraktan çıkartıp depolara teslim ediyorlardı. Böy­lece toprağı kazmak için bir kürek ve depolara taşımak için bir çuval edinen herkes şirket için çalışabiliyordu.
Osmanlı Hükümeti 1879 yılında meyan balı ihracatın­dan alınan vergiyi kaldırınca Forbes şirketi çok gelişti ve yeni fabrikalar açtı. Şirket bu fabrikaların yakıt ihtiyaçlarını ise Nazilli (Hasköy) linyit işletmesinden karşılıyordu.
Forbes şirketi her sene kasımdan Nisan ayına kadar 3-5 milyon kilo meyan kökü alır ve diğer aylarda meyan kökü sökülmezdi. Bu ürün özel olarak ekilmez sürülmüş tarlalarda tabii olarak bulunur.
Nazilli ve çevresinde senelik meyan balı üretimi 1896-1897'de 3,5 milyon kilo, 1907'de 1,5 milyon kilo, 1924'de 1 milyon kilo, 1925'de 2 467 723 kilo, 19261 da 4 milyon kilo, 1927'de ise 2 milyon kilodur.
Mac Andrews ve Forbes şirketi zaman içerisinde Alman ve Amerikan şirketleri karşısında gücünü yitirmiş ve 1927'de Nazilli'de ki meyan kökü Fransız Şark Sanayii şirketleri tara­fından işlenmiş ve piyasaya sürülmüştür.
MEYVECİLİK
Iklım, su ve toprak etmenlerinin çok uygun koşullarda olmasından dolayı ilçemizde değişik türlerde meyve yetiştirilmektedir.
A) İNCİR: Aydın ili ve ilçelerine özgü bir meyve olan in­cir, ilin simgesi haline gelmiştir. Yerel olarak yemiş de denilen incirin antik ve egzotik bir yapısı vardır. Eski çağlardan beri incir ve incir yaprağı gücün ve barışın simgesi olmuş ve kutsal niteliğini korumuştur.
Yöremizde yetiştirilen incirin özelliklerine başka böl­gelerde rastlanmamaktadır. İlçenin havasının uygunluğu, ru-tubetin ve rüzgârın istenilen düzeyde olması incirin olgunlaş­masını ve niteliğinin yüksek olmasını sağlamaktadır. İncirler nitelik itibariyle Sarılop, Göklop, Sofralık, Bardacık ve Kara-yaprak gibi çeşitlere ayrılır. Bunlardan Sarılop ve Göklop türleri özellikle kurutmaya elverişlidir Kurutulan incirlerin iri. Sarı, lekesiz ve yarasız olanlarına "süzme" aynı nitelikte oldukları halde biraz küçük olanlarına "elleme", renkçe es­mer, yarık, lekeli ve daha küçük olanlarına ise "naturel" denir.
Anlatılan niteliklere uymayan ve genelde yenmeyen di­ğer inciri ere de "hurda" adı verilir ve bunlar ispirto üretiminde kullanılır.
İncirin kurutulduktan sonra kurtlanmasını önlemek için fümigasyon yani ilaçlama gereklidir.
Zengin mineral ve vitamin içermesi, şekerinin doğru­dan kana geçmesi özelliklerinden dolayı hazır bir enerji kaynağıdır. Ayrıca hazmı kolaylaştırıcı, bağırsak düzenleyici ve kabızlığı önleyici özellikleri olan incir ilçemizde 8700 hek­tarda 9500 ton ( kuru ) üretilmiştir.
B) ÜZÜM: İncir üretiminden sonra ilçemizde üzüm üretimi de oldukça ileri düzeye gelmiştir. Gemre, Salman ve Sultaniye gibi çeşitleri vardır. Özellikle Sultaniye cinsi ihracata dönük olarak yetiştirilmektedir.435 hektar 5000 ton.
C) TURUNÇGİLLER (Portakal - Limon - Mandalina) : Turunç­giller de ilçemizin önemli gelir kaynaklarındandır. Son yıl­larda Menderes Ovasında pamuk tarlalarının yerine portakal-mandalina fidanları dikilerek üretim artışı sağlanmıştır. En çok Washington portakalı ile kinin adı verilen mandalina cinsi üretilir. Toplam olarak 1328 hektarda 9200 ton üretim ya­pılmıştır.
D)-ELMA - ÇİLEK - ŞEFTALİ - KİRAZ -ERİK: Elma, genellikle Nazilli'nin dağlık bölgelerinde uygun gelişme ortamı bul­duğundan her geçen gün üretimi artmaktadır. Son yıllarda çi­lek ve şeftali üretimi gerek iç ve gerekse dış piyasalarda geniş talep patlaması nedeniyle bu iki ürün de çok miktarda üretil­meye başlanmıştır. Kiraz ve erik gibi meyvelerde de üretim ar­tışı gözlenmektedir.
SEBZECİLİK
İlçemizde doğa koşullarının uygun olması ileri tarım teknolojisi uygulanarak ve üretimde yeterli girdiler kullanıl­dığından ileri düzeyde sebzecilik yapılmaktadır. Son yıllarda seracılık (örtü altı sebzecilik) çok uygunlaşmıştır. Bu suretle zamanından önce sebze üretilip iç ve dış piyasalara sunul­maktadır. Bu da gelirin üst düzeylere çıkmasına neden ol­maktadır.
Nazilli'de 3500 hektardan 86.814 ton sebze üretimi ya­pılmaktadır. Örtü altı sebzecilik de ise; plastik seralarda 31 hektarda 3000 ton, cam seralarda 1,5 hektarda 300 ton üretim yapılmıştır.
En çok üretilen sebzeler ise patlıcan, biber, domates, sa­latalık, bakla ve maruldur. Sonuç olarak ilçemizde 1999 yılı­nın verilerine göre; Ekili-dikili (kültür) arazi varlığı 34.800hektar olup bunun % 63 'ü kuru, % 37'si sulu tarımdır. Hayvan varlığı ise; 20.500 büyükbaş, 19.750 küçükbaş, 3420 tek tır­naklı, 85.600 kanatlı, 3650 fenni kovan, 300 yerli kovan bu­lunmaktadır. Hayvansal üretim ise; 1075 ton et, 25.000 ton süt, 77 ton bal, 12.300.000 adet yumurtadır.
Yukarıda anlatmaya çalıştığımız doğal zenginlikleriyle Nazilli'nin yüzyıllardır neden tercih edildiği anlaşılmaktadır.

 

Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifi Projeleri

  NÖBETÇİ ECZANELER
(14.07.2017)
Asil Eczanesi Telefon : 02563133123 Adres:Aydoğdu Mah. Hürriyet Cad. No:53/a Cihan Eczanesi Telefon : 02563132529 Adres : Zafer Mah. Sağlık Caddesi No 70/b ...

DOLAR $  tulenemedi
EURO   £  tulenemedi

 

  Aktif  2
  Toplam  268164
Sitemize . girişiniz.

 

 
Nazilli Yeni Sanayi Kooperatifi Resmi Web Sayfası © 2012 | Tüm Hakları Saklıdır.
Tasarım & Programlama (I&D Design)